Положення про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець KServise

Зміст
Загальні поняття та сфера застосування
Перелік баз персональних даних
Мета обробки персональних даних
Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб'єкта персональних даних
Місцезнаходження бази персональних даних
Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, строк зберігання персональних даних
Права суб'єкта персональних даних
Порядок роботи із запитами суб'єкта персональних даних
Державна реєстрація бази персональних даних


1. загальні поняття та сфера застосування
1.1 Визначення термінів:


база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;


відповідальна особа - визначена особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних під час їх обробки, відповідно до закону;


володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, що затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;


Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збирання, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;


загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, що містять персональні дані, які розміщені та опубліковані за згодою суб'єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб'єкт персональних даних залишають свої персональні дані (крім випадків, коли суб'єктом персональних даних прямо вказано, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);


згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;


знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, що дають змогу ідентифікувати особу;


обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, вчинених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;


персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;


розпорядник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;


суб'єкт персональних даних - фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;


третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця або розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем або розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;


особливі категорії даних - персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров'я або статевого життя.


1.2 Дане Положення є обов'язковим для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків.


2. Перелік баз персональних даних
2.1 Продавець є власником таких баз персональних даних:


база персональних даних контрагентів.

3. Мета обробки персональних даних
3.1 Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".


4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб'єкта персональних даних
4.1 Згода суб'єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.


4.2 Згода суб'єкта персональних даних може бути надана в таких формах:


документ на паперовому носії з реквізитами, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу;
електронний документ, що має містити обов'язкові реквізити, які дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб'єкта персональних даних;
відмітка на електронній сторінці документа або в електронному файлі, який обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.
4.3 Згода суб'єкта персональних даних надається при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.


4.4 Повідомлення суб'єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

 

4.5. Обработка персональных данных о расовом или этническом происхождении, политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и профессиональных союзах, а также данных, касающихся здоровья или половой жизни (особые категории данных) запрещается.

5. Местонахождение базы персональных данных
5.1. Указанные в разделе 2 настоящего Положения базы персональных данных находятся по адресу продавца.

6. Условия раскрытия информации о персональных данных третьим лицам
6.1. Порядок доступа к персональным данным третьих лиц определяется условиями согласия субъекта персональных данных, предоставленного владельцу персональных данных на обработку этих данных, или в соответствии с требованиями закона.

6.2. Доступ к персональным данным третьему лицу не предоставляется, если указанное лицо отказывается взять на себя обязательства по обеспечению выполнения требований Закона Украины "О защите персональных данных" или не может их обеспечить.

6.3. Субъект отношений, связанных с персональными данными, подает запрос о доступе (далее - запрос) к персональным данным владельцу персональных данных.

6.4. В запросе указываются:

фамилия, имя и отчество, место жительства (место пребывания) и реквизиты документа, удостоверяющего физическое лицо, подающее запрос (для физического лица - заявителя);
наименование, местонахождение юридического лица, подающего запрос, должность, фамилия, имя и отчество лица, удостоверяющего запрос; подтверждение того, что содержание запроса соответствует полномочиям юридического лица (для юридического лица - заявителя);
фамилия, имя и отчество, а также другие сведения, позволяющие идентифицировать физическое лицо, в отношении которого делается запрос;
сведения о базе персональных данных, в отношении которой подается запрос, или сведения о владельце или распорядителе этой базы персональных данных;
перечень персональных данных, которые запрашиваются;
цель и / или правовые основания для запроса.
6.5. Срок изучения запроса на предмет его удовлетворения не может превышать десяти рабочих дней со дня его поступления. В течение этого срока владелец базы персональных данных доводит до сведения лица, подающего запрос, что запрос будет удовлетворен или соответствующие персональные данные не подлежат предоставлению, с указанием основания, определенного в соответствующем нормативно-правовом акте. Запрос удовлетворяется в течение тридцати календарных дней со дня его поступления, если иное не предусмотрено законом.

6.6. Отсрочка доступа к персональным данным третьих лиц допускается в случае, если необходимые данные не могут быть предоставлены в течение тридцати календарных дней со дня поступления запроса. При этом общий срок решения вопросов, затронутых в запросе, не может превышать сорока пяти календарных дней.

6.7. Сообщение об отсрочке доводится до сведения третьего лица, подавшего запрос, в письменной форме с разъяснением порядка обжалования такого решения.

6.8. В сообщении об отсрочке указываются:

фамилия, имя и отчество должностного лица;
дата отправки уведомления;
причина отсрочки;
срок, в течение которого будет удовлетворен запрос.
6.9. Отказ в доступе к персональным данным допускается, если доступ к ним запрещен по закону.

6.10 В уведомлении об отказе указываются:

фамилия, имя, отчество должностного лица, которое отказывает в доступе;
дата отправления уведомления;
причина отказа.
6.11 Решение об отсрочке или отказе с доступе к персональным данным может быть обжаловано в суд.

7. Защита персональных данных: способы защиты, ответственное лицо, работники, которые непосредственно осуществляют обработку и / или имеют доступ к персональным данным в связи с выполнением своих служебных обязанностей, срок хранения персональных данных
7.1. Владельца базы персональных данных оборудовано системными и программно-техническими средствами и средствами связи, которые предотвращают потери, кражи, несанкционированное уничтожение, искажение, подделку, копирование информации и соответствуют требованиям международных и национальных стандартов.

7.2. Ответственное лицо организует работу, связанную с защитой персональных данных при их обработке, в соответствии с законом. Ответственное лицо определяется приказом Владельца базы персональных данных.

Обязанности ответственного лица по организации работы, связанной с защитой персональных данных при их обработке указываются в должностной инструкции.

7.3. Ответственное лицо обязано:

 

знать законодательство Украины в сфере защиты персональных данных;
разработать процедуры доступа к персональным данным сотрудников в соответствии с их профессиональными или служебными или трудовыми обязанностями;
обеспечить выполнение сотрудниками Владельца базы персональных данных требований законодательства Украины в сфере защиты персональных данных и внутренних документов, регулирующих деятельность Владельца базы персональных данных по обработке и защите персональных данных в базах персональных данных;
разработать порядок (процедуру) внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты персональных данных и внутренних документов, регулирующих деятельность Владельца базы персональных данных по обработке и защите персональных данных в базах персональных данных, который, в частности, должен содержать нормы о периодичности осуществления такого контроля;
сообщать Владельцу базы персональных данных о фактах нарушений сотрудниками требований законодательства Украины в сфере защиты персональных данных и внутренних документов, регулирующих деятельность Владельца базы персональных данных по обработке и защите персональных данных в базах персональных данных в срок не позднее одного рабочего дня с момента выявления таких нарушений;
обеспечить хранение документов, подтверждающих предоставление субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных и сообщение указанного субъекта о его правах.
7.4. С целью выполнения своих обязанностей ответственное лицо имеет право:


получать необходимые документы, в том числе приказы и другие распорядительные документы, выданные Владельцем базы персональных данных, связанные с обработкой персональных данных;
делать копии из полученных документов, в том числе копии файлов, любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах;
участвовать в обсуждении выполняемых им обязанностей организации работы, связанной с защитой персональных данных при их обработке;
вносить на рассмотрение предложения по улучшению деятельности и совершенствованию методов работы, подавать замечания и варианты устранения выявленных недостатков в процессе обработки персональных данных;
получать объяснения по вопросам осуществления обработки персональных данных;
подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
7.5. Работники, которые непосредственно осуществляют обработку и/или имеют доступ к персональным данным в связи с выполнением своих служебных (трудовых) обязанностей обязаны соблюдать требования законодательства Украины в сфере защиты персональных данных и внутренних документов, по обработке и защите персональных данных в базах персональных данных.


7.6. Работники, имеющие доступ к персональным данным, в том числе, осуществляющие их обработку обязаны не допускать разглашения любым способом персональных данных, которые им было доверено или которые стали известны в связи с выполнением профессиональных или служебных или трудовых обязанностей. Такое обязательство действует после прекращения ими деятельности, связанной с персональными данными, кроме случаев, установленных законом.


7.7 Лица, имеющие доступ к персональным данным, в том числе, осуществляющие их обработку в случае нарушения ими требований Закона Украины "О защите персональных данных" несут ответственность согласно законодательству Украины.


7.8. Персональные данные не должны храниться дольше, чем это необходимо для цели, для которой такие данные хранятся, но в любом случае не дольше срока хранения данных, определенного согласием субъекта персональных данных на обработку этих данных.

 

8. Права субъекта персональных данных
8.1. Субъект персональных данных имеет право:


знать о местонахождении базы персональных данных, содержащей его персональные данные, ее назначение и наименование, местонахождение и / или место жительства (пребывания) владельца или распорядителя этой базы или дать соответствующее поручение о получении этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;
получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, в частности информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные данные, содержащиеся в соответствующей базе персональных данных;
на доступ к своим персональным данным, содержащимся в соответствующей базе персональных данных;
получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, хранятся ли его персональные данные в соответствующей базе персональных данных, а также получать содержание его персональных данных, которые хранятся;
предъявлять мотивированное требование с возражением против обработки своих персональных данных органами государственной власти, органами местного самоуправления при осуществлении их полномочий, предусмотренных законом;
предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожении своих персональных данных любым владельцем и распорядителем этой базы, если эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными;
на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, которые являются недостоверными или порочащими честь, достоинство и деловую репутацию физического лица;
обращаться по вопросам защиты своих прав в отношении персональных данных в органы государственной власти, органов местного самоуправления, к полномочиям которых относится осуществление защиты персональных данных;
применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных.


9. Порядок работы с запросами субъекта персональных данных
9.1. Субъект персональных данных имеет право на получение любых сведений о себе у любого субъекта отношений, связанных с персональными данными, без указания цели запроса, кроме случаев, установленных законом.


9.2. Доступ субъекта персональных данных к данным о себе осуществляется бесплатно.


9.3. Субъект персональных данных подает запрос о доступе (далее - запрос) к персональным данным владельцу базы персональных данных.


В запросе указываются:


фамилия, имя и отчество, место жительства (место пребывания) и реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;
другие сведения, позволяющие идентифицировать личность субъекта персональных данных;
сведения о базе персональных данных, в отношении которой подается запрос, или сведения о владельце или распорядителе этой базы;
перечень персональных данных, которые запрашиваются.
9.4. Срок изучения запроса на предмет его удовлетворения не может превышать десяти рабочих дней со дня его поступления. В течение этого срока владелец базы персональных данных доводит до сведения субъекта персональных данных, что запрос будет удовлетворен или соответствующие персональные данные не подлежат предоставлению, с указанием основания, определенного в соответствующем нормативно-правовом акте.


9.5. Запрос удовлетворяется в течение тридцати календарных дней со дня его поступления, если иное не предусмотрено законом.


10. Государственная регистрация базы персональных данных
10.1. Государственная регистрация баз персональных данных осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона Украины "О защите персональных данных".